logo   PHP / MySQL mysqli-funktioner.
mysqli-kommunikationen mellem PHP og MySQL er baseret på anvendelse af "mysqli"-funktionerne. x


En af funktionerne, nemlig connectskiller sig ud ved at skal bruges alle steder, hvor der er anført "$link". Praksis er derfor at definere connect-datastrengen som en variable "$con" og så indsætte den som "$link".


Funktionerne er opdelt i 7 grupper differentieret ved hver deres "fornavn".


MYSQLIGenerelle funktioner
Opkobling
Opkobling 2
Query
Prepared statements
Commit
Info
Fejl
Under etablering
Deprecated
MYSQLI_STMTFunktioner relateret til queryer.
Prepared statement
Query
Multiple query
Fejl
Under etablering
MYSQLI_RESULTFunktioner relateret til uddata.
MYSQLI_DRIVER
MYSQLI Aliases
MYSQLI


Generelle funktioner
Opkobling
connectmysqli_connect
Datastreng til åbning af opkobling til anført MySQL server.
mysqli_connect ([ string $host = ini_get("mysqli.default_host") [, string $username = ini_get("mysqli.default_user") [, string $passwd = ini_get("mysqli.default_pw") [, string $dbname = "" [, int $port = ini_get("mysqli.default_port") [, string $socket = ini_get("mysqli.default_socket") ]]]]]] )
x x
select_dbbool
Ident for database som queryer skal sendes til.
mysqli_select_db ( mysqli $link , string $dbname )
x x
rollbackbool
Ruller aktuel transaktion baglæns som om den ikke var foretaget. Kan kun foretages så længe transaktionen ikke er "committed".
mysqli_rollback ( mysqli $link [, int $flags [, string $name ]] )
x x
refreshint
Nulstiller tabeller, cacheer og slave servere.
mysqli_refresh ( resource $link , int $options )
x x
kill bool
Stopper aktuel opkobling baseret på procesid
mysqli_kill ( mysqli $link , int $processid )
x x
get_client_statsarray
Returnerer array med statistikdata for aktuel klient. Beskrivelse kan ses her x.
mysqli_get_client_stats ( void )
x x
closebool
Lukker aktuel db-opkobling.
mysqli_close ( mysqli $link )
x x
Opkobling 2
change_userbool
Ændring af bruger for aktuel opkobling.
mysqli_change_user ( mysqli $link , string $user , string $password , string $database )
x x
character_set_namestring
Returnerer navnet på det tegnsæt, der benyttes i aktuel opkobling.
mysqli_character_set_name ( mysqli $link )
x x
real_connectbool
Etablerer opkobling til MySQL server baseret på anførte parametre. Returnerer boolsk succesindikator.
mysqli_real_connect ( mysqli $link [, string $host [, string $username [, string $passwd [, string $dbname [, int $port [, string $socket [, int $flags ]]]]]]] )
x x
optionsbool
Tilknytning af en ud af 6 yderligere optioner til anført opkobling. Kan udføres flere gange.
mysqli_options ( mysqli $link , int $option , mixed $value )
x x
initmysqli
Etablerer et objekt til brug for mysqli_options() og mysqli_real_connect().
mysqli mysqli_init ( void )
x x
Query
affected_rowsint
Returnerer det antal rækker, der blev behandlet i netop afsluttet INSERT, UPDATE, REPLACE eller DELETE query.
mysqli_affected_rows ( mysqli $link )
x x
infostring
Returnerer streng med data om den sidst udførte query.
mysqli_info ( mysqli $link )
x x
more_resultsbool
Indikator for, om der er flere resultater til rådighed fra mysql_multi_query()
mysqli_more_results ( mysqli $link )
x x
multi_querybool
Udførsel af en eller flere queries samlet i en semikolonsepareret streng. Returnerer boolsk succesindikator.
mysqli_multi_query ( mysqli $link , string $query )
x x
next_resultbool
Start af anden og efterfølgende query fra multi_query. Returnerer boolsk succesindikator.
mysqli_next_result ( mysqli $link )
x x
mysqli_querymixed
Udfører tilknyttet query på MySQL. Ved fejlfri SELECT, SHOW, DESCRIBE og EXPLAIN returneres mysqli_result.
mysqli_query ( mysqli $link , string $query [, int $resultmode = MYSQLI_STORE_RESULT ] )
x x
real_escape_stringstring
Liste med tilladte escape karakterer. Funktionen bør anvendes på alle data der tilgår fra $_GET, $_POST og $_COOKIE. Ikke nødvendig ved "prepared statements" og i PDO.
mysqli_real_escape_string ( mysqli $link , string $escapestr )
x x
real_querybool
Udfører tilknyttet query på MySQL. Returnerer boolsk succesindikator.
mysqli_real_query ( mysqli $link , string $query )
x
store_resultmysqli_stmt
Udtager uddata fra SELECT, SHOW, DESCRIBE og EXPLAIN samlet og lagrer dem i memory.
mysqli_store_result ( mysqli $link )
x
use_resultmysqli_stmt
Udtager uddata fra SELECT, SHOW, DESCRIBE og EXPLAIN recordvis. Må kun bruges ved meget små mængder uddata.
mysqli_use_result ( mysqli $link )
x
Prepared statements
stmt_initmysqli_stmt
Returnerer ident/objekt til brug som ident for "prepared statement"
mysqli_stmt_init ( mysqli $link )
x x
preparemysqli_stmt
Oprettelse af et "prepared statement" og returnerer ident til brug ved efterfølgende brug deraf.
mysqli_prepare ( mysqli $link , string $query )
x
Commit
autocommitbool
Toggle (session variable) for automatisk efterfølgende commit (permanent opdatering af db-tabel) efter hvert enkelt individuelt SQL statement uden at afvente specifikt samlet commit efter sidste statement.
mysqli_autocommit ( mysqli $link , bool $mode )
x x
commitbool
Opdaterer aktuel db-tabel permanent.
mysqli_commit ( mysqli $link [, int $flags [, string $name ]] )
x x
Info
get_client_infostring
Returnerer streng med versionsdata for installeret Client Library.
mysqli_get_client_info ( mysqli $link )
x
get_client_versionint
Returnerer heltal med versionsnummer for installeret Client Library.
mysqli_get_client_version ( mysqli $link )
x
dump_debug_infobool
Toggle for dump af debug-oplysninger til logfil.
mysqli_dump_debug_info ( mysqli $link )
x x
field_countint
!!!!!
mysqli_field_count ( mysqli $link )
x
get_charsetobject
Returnerer objekt med flere oplysninger om det aktuelt aktive tegnsæt.
mysqli_get_charset ( mysqli $link )
x x
get_client_infostring
Returnerer streng med versionsdata for installeret Client Library.
mysqli_get_client_info ( mysqli $link )
x x
get_client_versionint
Returnerer heltal med versionsnummer for installeret Client Library.
mysqli_get_client_version ( mysqli $link )
x x
get_connection_statsarray
Returnerer array med statistikdata for aktuel opkobling. Beskrivelse kan ses her x.
mysqli_get_connection_stats ( mysqli $link )
x x
get_host_infostring
Returnerer streng med data om opkoblingen knyttet til aktuelt link-parameter.
mysqli_get_host_info ( mysqli $link )
x x
get_proto_infoint
Returnerer heltal med versionsnummer for den MYSQL protokol aktuelt link-parameter benytter.
mysqli_get_proto_info ( mysqli $link
x x
get_server_infostring
Returnerer streng med versionsnummer for den MySQL server som MySQLi er forbundet til.
mysqli_get_server_info ( mysqli $link )
x x
get_server_versionint
Returnerer heltal med versionsnummer på serveren knyttet til aktuelt link-parameter.
mysqli_get_server_version ( mysqli $link )
x x
insert_idmixed
Returnerer den sidste auto-increment-id indsat i tabel ved etablering af nye records med auto-increment. I andre situationer returneres 0.
mysqli_insert_id ( mysqli $link )
x x
pingbool
Ping til server eller forsøg på genstart ved afbrudt opkobling. Returnerer boolsk successindikator.
mysqli_ping ( mysqli $link )
x x
set_charsetbool
Angivelse af det tegnsæt brugeren anvender.
mysqli_set_charset ( mysqli $link , string $charset )
x x
set_local_infile_defaultvoid
Deaktiverer mysqli_set_local_inline_handler.
mysqli_set_local_infile_default ( mysqli $link )
x
set_local_infile_handlerbool
Start af callback for "load-data-local-infile" kommandoen. "Infile" er knyttet til indlæsning fra eksterne filer (.rss, .xsl etc)
mysqli_set_local_infile_handler ( mysqli $link , callable $read_func )
x
ssl_setbool
Aktiverer SSL når OpenSSL er aktiv.
mysqli_ssl_set ( mysqli $link , string $key , string $cert , string $ca , string $capath , string $cipher )
x x
statstring
Henter de aktuelle statusoplysninger for MySQL.
mysqli_stat ( mysqli $link )
x x
thread_safebool
Indikator for om "client library" er kompileret som "thread-safe".
mysqli_thread_safe ( void )
x x
Fejl
warning_countint
Returneret antallet af "warnings" for sidste query i aktuel opkobling.
mysqli_warning_count ( mysqli $link )
x
sqlstatestring
Returnerer den sidste registrerede MySQL-fejlkode. x.
mysqli_sqlstate ( mysqli $link )
x x
errnoint
Returnerer fejlnummer fra sidste mysqli-funktion. Kan ses her x.
mysqli_errno ( mysqli $link )
x x
error_listarray
Returnerer array med fejl fra det sidste mysqli funktionskald.
mysqli_error_list ( mysqli $link )
x x
errorstring
Returnere den sidste fejlmeddelelse fra det sidste mysqli funktionskald.
mysqli_error ( mysqli $link )
x x
connect_errnoint
Returnerer fejlnummer fra sidste kald med mysqli_connect(). Kan ses her x.
mysqli_connect_errno ( void )
x x
connect_errorstring
Returnerer fejltekst fra sidste kald med mysqli_connect().
mysqli_connect_error ( void )
x x
debugbool
Toggle for udførelse af debug baseret på Fred Fish-metoden.
mysqli_debug ( string $message )
x x
Under etablering
savepointbool
Under etablering.
mysqli_savepoint ( mysqli $link , string $name )
x
reap_async_querymysqli_result
Under etablering
mysqli_reap_async_query ( mysql $link )
x
pollint
Under etablering
mysqli_poll ( array &$read , array &$error , array &$reject , int $sec [, int $usec ] )
x
get_warningsmysqli_warning
Under etablering.
mysqli_warning mysqli_get_warnings ( mysqli $link )
x
begin_transaction bool
Under etablering
bool mysqli_begin_transaction ( mysqli $link [, int $flags [, string $name ]] )
x
Deprecated
send_querybool
Deprecated.
mysqli_send_query ( mysqli $link , string $query )
x
rpl_query_typeint
Deprecated.
mysqli_rpl_query_type ( mysqli $link , string $query )
x

MYSQLI_STMT


Funktioner relateret til queryer.
Prepared statement
store_resultbool
Overfører resultatet fra afviklingen af et "prepared statement"
mysqli_stmt_store_result ( mysqli_stmt $stmt )
x
resetbool
Nulstiller et "prepared statement"
mysqli_stmt_reset ( mysqli_stmt $stmt )
x
get_resultmysqli_result
Henter uddata fra et "prepared statement".
mysqli_stmt_get_result ( mysqli_stmt $stmt )
x
executebool
Udfører et "prepared statement".
mysqli_stmt_execute ( mysqli_stmt $stmt )
x
fetchbool
Overfører uddata fra et "prepared statement" til "bound variables".
mysqli_stmt_fetch ( mysqli_stmt $stmt )
x
attr_setbool
Indsættelse af attribut til at styre "prepared statement".
mysqli_stmt_attr_set ( mysqli_stmt $stmt , int $attr , int $mode )
x
bind_parambool
Tilknytter variabler til et "prepared statement" som parametre.
bind_param ( mysqli_stmt $stmt , string $types , mixed &$var1 [, mixed &$... ] )
x
bind_resultbool
Tilknytter variabler til et "prepared statement" for at uddata kan lagres deri.
mysqli_stmt_bind_result ( mysqli_stmt $stmt , mixed &$var1 [, mixed &$... ] )
x
closebool
Stopper udførelsen af et "prepared statement" selvom det har ulæste uddata.
mysqli_stmt_close ( mysqli_stmt $stmt )
x
Query
num_rowsint
Returnerer altallet af records i aktuelle uddata.
mysqli_stmt_num_rows ( mysqli_stmt $stmt )
x x
affected_rowsint
Returnerer tal for hvor mange records der er ændret, slettet eller indsat med den sidste query.
mysqli_stmt_affected_rows ( mysqli_stmt $stmt )
x
data_seekvoid
Søgning efter en bestemt record i uddata (heltal 0 - n-1)
mysqli_stmt_data_seek ( mysqli_stmt $stmt , int $offset )
x x
free_resultvoid
Sletter uddata fra anført query i memory.
mysqli_stmt_free_result ( mysqli_stmt $stmt )
x
param_countint
Returnerer antallet af parametre for aktuel query.
mysqli_stmt_param_count ( mysqli_stmt $stmt )
x
preparebool
Klargør en query til udførsel.
mysqli_stmt_prepare ( mysqli_stmt $stmt , string $query )
x
result_metadatamysqli_result
!!!!!!!
mysqli_stmt_result_metadata ( mysqli_stmt $stmt )
x
send_long_databool
Etablering af tilladelse til at parameterdata sendes til MySQL-serveren i "bidder".
mysqli_stmt_send_long_data ( mysqli_stmt $stmt , int $param_nr , string $data )
x
Multiple query
more_resultsbool
Check om der er flere uddata fra "multiple query".
mysqli_stmt_more_results ( mysql_stmt $stmt )
x
next_resultbool
Læser den næste uddatarecord fra "multiple query".
mysqli_stmt_next_result ( mysql_stmt $stmt )
x
Fejl
sqlstatestring
Returnerer SQLSTATE fejlkode fra foregående query
mysqli_stmt_sqlstate ( mysqli_stmt $stmt )
x
errnoint
Returnerer nummer på den sidst registrerede fejlkode fra aktuel query. Kan ses her x
mysqli_stmt_errno ( mysqli_stmt $stmt )
x
error_listarray
Returnerer array med numre på registrerede fejlkoder fra aktuel query.
mysqli_stmt_error_list ( mysqli_stmt $stmt )
x
errorstring
Returnerer tekst for den sidst registrerede fejlkode fra aktuel query.
mysqli_stmt_error ( mysqli_stmt $stmt )
x
Under etablering
get_warningsobject
Under etablering.
mysqli_stmt_get_warnings ( mysqli_stmt $stmt )
x
insert_idmixed
Under etablering.
mysqli_stmt_insert_id ( mysqli_stmt $stmt )
x
field_countint
Under etablering.
mysqli_stmt_field_count ( mysqli_stmt $stmt )
x
attr_getint
Under etablering.
mysqli_stmt_attr_get ( mysqli_stmt $stmt , int $attr )
x

MYSQLI_RESULT


Funktioner relateret til uddata.
fetch_assocarray
Henter en enkelt uddatarecord som en associativ array
mysqli_fetch_assoc ( mysqli_result $result )
x x
fetch_arraymixed
Henter en enkelt uddata record som en array.
mysqli_fetch_array ( mysqli_result $result [, int $resulttype = MYSQLI_BOTH ] )
x x
fetch_allmixed
Henter alle uddata som en array.
mysqli_fetch_all ( mysqli_result $result [, int $resulttype = MYSQLI_NUM ] )
x x
fetch_field_directobject
Henter metadata for et enkelt felt i uddata.
mysqli_fetch_field_direct ( mysqli_result $result , int $fieldnr )
x x
fetch_fieldobject
Henter definitionen af en uddatakolonne.
mysqli_fetch_field ( mysqli_result $result )
x x
fetch_fieldsarray
Henter definitionerne for alle kolonner i uddata.
mysqli_fetch_fields ( mysqli_result $result )
x x
fetch_lengthsarray
Returnerer array med længden på hvert felt i aktuel record i uddata.
mysqli_fetch_lengths ( mysqli_result $result )
x x
fetch_objectobject
Returnerer aktuel record som et objekt.
mysqli_fetch_object ( mysqli_result $result [, string $class_name [, array $params ]] )
x x
data_seekbool
!!!!!!
mysqli_data_seek ( mysqli_result $result , int $offset )
x
fetch_rowmixed
Henter en record fra uddata som en enum-array.
mysqli_fetch_row ( mysqli_result $result )
x x
num_fieldsint
Henter antallet af felter i de enkelte records i uddata.
mysqli_num_fields ( mysqli_result $result )
x x
field_seekbool
!!!!!!
mysqli_field_seek ( mysqli_result $result , int $fieldnr )
x x
field_tellint
!!!!!!
mysqli_field_tell ( mysqli_result $result )
x x
free_resultvoid
Sletter uddata i memory
mysqli_free_result ( mysqli_result $result )
x x
num_rowsint
Henter antallet af records i uddata.
mysqli_num_rows ( mysqli_result $result )
x

MYSQLI_DRIVER

embedded_server_endvoid
Under etablering
mysqli_embedded_server_end ( void )
x
embedded_server_startbool
Under etablering
mysqli_embedded_server_start ( bool $start , array $arguments , array $groups )
x
reportbool
!!!!!!
mysqli_report ( int $flags )
x

MYSQLI Aliases.

MYSQLI
connect

escape_string

execute

report

set_opt

x
x