logo   Cookie - document.cookie kode
Cookies kan også håndteres med javaScript / jQuery.


javaScript


Opret

Grundlaget for at oprette en cookie med js er !!!!! document.cookie:

document.cookie="name_here=value_here; expires=date_in_UTC_here; path=path_here";


Grundkoden til oprettelse af en cookie er baseret på opbygning af en funktion som denne:

/** * Create cookie with javascript
*
* @param {string} name cookie name
* @param {string} value cookie value
* @param {int} days2expire
* @param {string} path
*/
function create_cookie(name, value, days2expire, path) {
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days2expire * 24 * 60 * 60 * 1000));
    var expires = date.toUTCString();
    document.cookie = name + '=' + value + ';' +
             'expires=' + expires + ';' +
             'path=' + path + ';';
}


Funktionen anvendes i kode som denne:

var cookie_name = 'pontikis_net_js_cookie';
var cookie_value = 'test_cookie_created_with_javascript';
create_cookie(cookie_name, cookie_value, 30, "/");


Opdater

Det er ikke muligt at opdatere en cookie. I stedet opretter man en ny med samme navn. Browseren anvender så den nye til at overskrive den eksisterende.

var cookie_name = 'pontikis_net_js_cookie';
var cookie_name = 'test_cookie_updated_with_javascript';
create_cookie(cookie_name, cookie_value, 60, "/");


Slet

Det er ikke muligt at slette en cookie. I stedet opretter man en ny med samme navn og med udløbsdato i fortiden. Browseren sletter så den eksisterende cookie (eller gør i hvert fald ikke brug af den).

document.cookie = "pontikis_net_js_cookie=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/";


Læs

Grundkoden til læsning af en cookie er baseret på opbygning af en funktion som denne:

/**
    * Retrieve cookie with javascript
    *
    * @param {string} name cookie name
*/
function retrieve_cookie(name) {
    var cookie_value = "",
       current_cookie = "",
       name_expr = name + "=",
       all_cookies = document.cookie.split(';'),
       n = all_cookies.length;

    for(var i = 0; i < n; i++) {
       current_cookie = all_cookies[i].trim();
       if(current_cookie.indexOf(name_expr) == 0) {
          cookie_value = current_cookie.substring(name_expr.length, current_cookie.length);
          break;
       }
    }
    return cookie_value;
}


Funktionen anvendes i kode som denne:

var cookie_name = 'pontikis_net_js_cookie';
var res = retrieve_cookie(cookie_name);
if(res) {
    alert('Cookie with name "' + cookie_name + '" value is ' + '"' res + '"');
} else {
    alert('Cookie with name "' + cookie_name + '" does not exist...');
}
jQuery


Et jQuery plugin til håndtering af javaScript cookies kan hentes her: (under overskriften Direct download).

Installationsvejledning og anden dokumentation kan ses her: .


Scriptet ser sådan ud:

/*!
* JavaScript Cookie v2.1.3
* https://github.com/js-cookie/js-cookie
*
* Copyright 2006, 2015 Klaus Hartl & Fagner Brack
* Released under the MIT license
*/
;(function (factory) {
    var registeredInModuleLoader = false;
    if (typeof define === 'function' && define.amd) {
       define(factory);
       registeredInModuleLoader = true;
    }
    if (typeof exports === 'object') {
       module.exports = factory();
       registeredInModuleLoader = true;
    }
    if (!registeredInModuleLoader) {
       var OldCookies = window.Cookies;
       var api = window.Cookies = factory();
       api.noConflict = function () {
          window.Cookies = OldCookies;
          return api;
       };
    }
}(function () {
    function extend () {
       var i = 0;
       var result = {};
       for (; i < arguments.length; i++) {
          var attributes = arguments[ i ];
          for (var key in attributes) {
             result[key] = attributes[key];
          }
       }
       return result;
    }

    function init (converter) {
       function api (key, value, attributes) {
          var result;
          if (typeof document === 'undefined') {
             return;
          }

          // Write

          if (arguments.length > 1) {
             attributes = extend({
                path: '/'
             }, api.defaults, attributes);

             if (typeof attributes.expires === 'number') {
                var expires = new Date();
                expires.setMilliseconds(expires.getMilliseconds() + attributes.expires * 864e+5);
                attributes.expires = expires;
             }

             try {
                result = JSON.stringify(value);
                if (/^[\{\[]/.test(result)) {
                   value = result;
                }
             } catch (e) {}

             if (!converter.write) {
                value = encodeURIComponent(String(value))
                   .replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g, decodeURIComponent);
             } else {
                value = converter.write(value, key);
             }

             key = encodeURIComponent(String(key));
             key = key.replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g, decodeURIComponent);
             key = key.replace(/[\(\)]/g, escape);

             return (document.cookie = [
                key, '=', value,
                attributes.expires ? '; expires=' + attributes.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE
                attributes.path ? '; path=' + attributes.path : '',
                attributes.domain ? '; domain=' + attributes.domain : '',
                attributes.secure ? '; secure' : ''
             ].join(''));
          }

          // Read

          if (!key) {
             result = {};
          }

          // To prevent the for loop in the first place assign an empty array
          // in case there are no cookies at all. Also prevents odd result when
          // calling "get()"
          var cookies = document.cookie ? document.cookie.split('; ') : [];
          var rdecode = /(%[0-9A-Z]{2})+/g;
          var i = 0;

          for (; i < cookies.length; i++) {
             var parts = cookies[i].split('=');
             var cookie = parts.slice(1).join('=');

             if (cookie.charAt(0) === '"') {
                cookie = cookie.slice(1, -1);
             }

             try {
                var name = parts[0].replace(rdecode, decodeURIComponent);
                cookie = converter.read ?
                   converter.read(cookie, name) : converter(cookie, name) ||
                   cookie.replace(rdecode, decodeURIComponent);

                if (this.json) {
                   try {
                      cookie = JSON.parse(cookie);
                   } catch (e) {}
                }

                if (key === name) {
                   result = cookie;
                   break;
                }

                if (!key) {
                   result[name] = cookie;
                }
             } catch (e) {}
          }

          return result;
       }

       api.set = api;
       api.get = function (key) {
          return api.call(api, key);
       };
       api.getJSON = function () {
          return api.apply({
             json: true
          }, [].slice.call(arguments));
       };
       api.defaults = {};

       api.remove = function (key, attributes) {
          api(key, '', extend(attributes, {
             expires: -1
          }));
       };

       api.withConverter = init;

       return api;
    }

    return init(function () {});
}));
x
x