javascript   Events (hændelser)En event handler er en javaScript-funktionalitet. Den kan sammenlignes med en mikrofon der placeres et bestemt sted for at opdage, når en given hændelse (event) forekommer i HTML eller iværksat af brugeren med mus / tastatur.


Eventhandlere anvendes til at starte en JavaScript-metode. De kan startes fra kode indlagt i HTML-tags og kan f.eks se således ud: <button onclick="copyText()">Kopier tekst</button>. Skal der styres flere hændelser fra samme tag kan det gøres således: <body onLoad="initButton();placeIt();" onResize="initButton()">


Der er defineret ca. 75 events - opdelt i 5 hovedgrupper - til brug på HTML-sider. Mange af dem synes dog planlagt til først at kunne bruges i 2014.


Nogle af de HTML-events, der kan læses af javaScript-eventhandlere kan også læses af jQuery-kode. Disse er indsati jQuery-kolonnen. En del af de eventhandlere etc. der kan anvendes i jQuery kan ikke" startes fra HTML. Disse er vist nederst på denne side.

Menu til de 5 hovedgrupper
xVindueHændelser til anvendelse i body-taggen
xFormHændelser (især) til anvendelse i eller indenfor rammerne af form-taggen
xTastaturHændelser knyttet til anvendelse af tastatur
xMusHændelser knyttet til anvendelse af mus
xMedierHændelser knyttet til mediefilerxAktuelle officielle dokumentation fra WHATWG.
xW3Schools - Event attributes.
(Grupperingen nedenfor følger opdelingen deri).
xMicrosoft Library.
xDottoro.com - EventsHændelse

JavaScript/ vbScript metode udføres når/mens/før:

Håndterer
events for
objekterne:

 Links 

Vindue

      Hændelser til anvendelse i body-taggen
onafterprintNår browseren har afsluttet opbygningen af printversion af det aktuelle dokument til brug som "print" eller "vis print". x x x
onbeforeprintNår browseren påbegynder opbygningen af printversion af det aktuelle dokument til brug som "print" eller "vis print". x x x
onbeforeunloadUmiddelbart før aktuel HTML-side forlades. Brugeren kan via dialog gives mulighed for at afgøre om siden skal forlades eller ej. x x
onErrorNår der opstår en fejl. x x
onhashchangeNår der sker ændring i hashdelen af aktuel URL (den del der begynder med hashtegnet "#"). x x
onLoadNår indlæsningen af en side er afsluttet. (se også (onPageShow). x x x
onmessageNår en input formmethod="post"-meddelelse sendt andetsteds fra modtages i aktuel HTML-side. x x
onofflineNår browseren begynder at arbejde offline. x x
ononlineNår browseren begynder at arbejde online. x x
onpagehideUmiddelbart før aktuel HTML-side forlades, eller når den gemmes i cache. (se også onUnload)) x
onpageshowNår indlæsningen af en side er afsluttet , eller når den genetableres fra cache. (se også onLoad) x
onpopstateNår der sker ændringer til sidens historik. x
onredoNår brugeren udfører en "redo" aktivitet - f.eks. ved at trykke på "gendan"-knap (Ctrl+Y). (se også onUndo)
onresizeNår størrelsen på et vist objekt er blevet ændret. x x x
onstorageNår der sker ændringer i indholdet i browserens Web-storage lager. x
onundoNår brugeren udfører en "undo" aktivitet - f.eks. ved at trykke på "fortryd"- (Ctrl+Z) eller på ESC-knappen. (se også onRedo)
onunloadUmiddelbart før aktuel HTML-side forlades. (se også onPageHide). x x x

Form

      Hændelser (især) til anvendelse i eller indenfor rammerne af form-taggen
onBlur Når et tag mister fokus (bliver inaktivt). (se også onfocus). x x x
onChangeNår der sker ændring i værdien i en selektion, i en "checked" status eller i indholdet i et tag.input-, text- og textarea x x x
oncontextmenuNår klik med højre museknap på indhold i et tag medfører at der vises en contextmenu. x x x
onFocus Når indhold i tag kommer i fokus. (se også onblur). x x x
onformchangeNår en værdi ændres i et af taggene i en form.form x
onforminputNår en værdi ændres i et specifikt tag i en form.alle "databærende" tags i en form. x
oninputNår tekstindholdet i et tag til indtastning er ændret af brugeren. x x x
oninvalidNår et databærende tag indeholder en ikke-tilladt værdi. x
onselectNår tekst er blevet selekteret i et tag (f.eks. text- eller textarea-tags).text, text area x x x
onsubmitNår brugeren trykker på submit-knappen i en form.form x x x

Tastatur

      Hændelser knyttet til anvendelse af tastatur
onKeyDownNår et tag er i fokus og en tast holdes trykket ned. x x x
onKeyPressNår et tag er i fokus og en tast trykkes ned. x x x
onKeyUpNår et tag er i fokus og en tast slippes efter at have været trykket ned. x x x

Mus

      Hændelser knyttet til anvendelse af mus
onClickNår brugeren foretager et enkelt kort klik på et element. x x x
onDblClickNår brugeren foretager et kort dobblet klik på et element. x x x
ondragMens musen med trykket knap trækkes hen over et objekt x x
ondragendNår museknappen slippes efter i trykket tilstand at have været trukket hen over et objekt. x x
ondragenterNår markøren under en trækoperation (museknappen trykket) kommer frem til kanten af aktuelt objekt. x x
ondragleaveNår markøren under en trækoperation (museknappen trykket) forlader aktuelt objekt. x
ondragoverMens markøren under en trækoperation (museknappen trykket) er inde over aktuelt objekt. x x
ondragstartNår en trækoperation (museknappen trykket) påbegyndes, mens markøren er over aktuelt objekt. x x
ondropNår en trækoperation (museknappen trykket) afsluttes, mens markøren er over aktuelt objekt. x x
onMouseDownNår museknappen trykkes mens markøren over aktuelt objekt. x x x
onMouseMoweNår markøren føres utrykket hen over aktuelt objekt. x x x
onMouseOutNår markøren føres utrykket væk fra aktuelt objekt. x x x
onMouseOverNår markøren føres utrykket ind over aktuelt objekt. x x x
onMouseUpNår trykket museknap slippes igen efter tryk mens markøren over aktuelt objekt. x x x
onMousewheelMens hjulet på musen kører. x x
onscrollNår der foretages "scroll" i en scrollbar. x x

Medier

      Hændelser knyttet til mediefiler
onabortNår brugeren afbryder indlæsning af img eller input type="imgage"-filer x x x
oncanplayNår tilstrækkelig mængde mediedata er til rådighed til at afspilning kan foretages. Forekommer efter onloadeddata og før oncanplaythrough. x x
oncanplaythroughNår mediedata modtages med en sådan hastighed at filen kan afspilles færdig uden at afbrydelser forekommer. Forekommer efter oncanplay og før første onprogress-impuls er modtaget. x x
ondurationchangeNår duration-attributten ændres. Forekommer umiddelbart efter onloadstart og før onloadedmetadata. x x
onemptiedNår mediefilens networkState er skiftet fra en anden værdi til networkEmpty. x x
onendedNår filen er afspillet færdig og dens ended er nået. x x
onerrorNår der opstår en fejl under indlæsning af en mediefil. x x x
onloadeddataNår mediefilens readyState første gang er skiftet til have_current_data eller højere. x
onloadedmetadataNår mediefilens readyState første gang er skiftet til have_metadata eller højere. x x
onloadstartNår indlæsning af filen er påbegyndt og networkState har værdien network_loading. x x
onpauseNår afspilning af filen er sat på pause med pause()-metoden sat til true. x
onplayNår afspilning af filen er sat på play med play()-metoden og pause()-metoden sat til false. x x
onplayingMens afspilning pågår efter at have været sat på pause eller efter at have ventet på indlæsning af data. x x
onprogressNår browseren begynder at modtage data fra serveren og networkState har værdien network_loading. x x
onratechangeNår afspilningshastigheden ændres ved at defaultPlaybackRate eller playbackRate ændres. x x
onreadystatechangeNår der sker ændringer i værdien af filens eller en HTML-side's statuskode. x x
onseekedNår en søgning efter nyt afspilningspunkt er afsluttet og seeking-attributten er sat til false. x
onseekingMens en søgning pågår efter at afspilningspunktet er ændret - af brugeren - og seeking-attributten er sat til true. x x
onstalledNår hentning af data er påbegyndt, men uanset årsag stoppet/steejlet ukontrolleret før færdiggørelse. networkState har værdien network_loading. x x
onsuspendNår hentning af data er påbegyndt men midlertidigt stoppet af brugeren. networkState har værdien network_idle x x
ontimeupdateNår afspilningstiden ændres anderledes end den normale afspilningsrytme (f.eks. ved hurtig frem / tilbage). x x
onvolumechangeNår lydstyrke er ændret - inklusive "mute" til og fra. x x
onwaitingNår afspilning automatisk er stoppet, men genoptagelse forventes efter indlæsning af flere data til bufferen. x
x
x