logo    PHP - ofte brugte funktioner.
Ud af de tusindevis af standardfunktioner, der er til rådighed i PHP, er der nogle der bruges mere end andre. Fordelingen vil dog være forskellig alt efter hvilke specifikke opgaver der aktuelt skal løses. Nedenfor er opsamlet en oversigt over funktioner, der har været benyttet i en undervisningssituation. Den vil ikke nødvendigvis være repræsentativ i alle situationer, men vil omvendt nok indeholde en eller flere funktioner, der anvendes i alle situationer.


FunktionEksempelBeskrivelsePHP
count()$x = count($_SESSION[kurv'])Tæller antal elementer i en arrayx
date()$ymdtodmy = date("d-m-Y", strtotime($row['ny_dato']));Konverterer y-m-d (MySQL-standard) til d-m-y.x
date()$dato = date('Y-m-d');Indsætter dato i et "< input type="text" ...>-tag..x
die()$result = mysqli_query($db_link, $query)or die (mysqli_error (db_link));x
header()header("Location: billed_admin.php");
exit;
header('Location:' . $_SERVER['REQUEST_URI']);
exit;
Anvendes ved afslutningen af et program (f.eks. nederst i $_POST) til:
A) at skifte til et andet program. ob_start() skal sættes i top-modulet
B) at reloade aktuelt program medbringende URL-parametre..
x
htmlentities()$variabelnavn = trim ($_POST['variabel_navn']);
$variabelnavn = htmlentities ($variabelnavn,ENT_QUOTES, "utf-8");
Tegn i en $_POST-tekst, der også indgår i HTML-syntaksen (<, >, ', " etc.), konverteres til '&xxx;'.
Alle hentede $_POST-variabler behandles med funktionen.
x
in_array() <?php
if (in_array("tilmeld..", $g_rett..))
{
?>
.
.
<?php
}
?>
Henter data fra array: 'navn på element i array.navn på array'.x
include()include('includes/side_start.php')Etablerer include-link til anden filx
is_intOm anført variabel er et heltal.x
is_numericOm anført variabel er numerisk. F. eks. +0123.45e6 = true.x
isset()if (isset($_POST['submit_login'])){}

if (isset($_GET['var']) && $_GET['var'] == 'foo')
Undersøger om den anførte variabel er at finde. Ellers returneres NULLx
mb_check_encodingx
mb_detect_encodingmb_detect_encoding($str, 'ASCII', true)Kontroller om indhold i variabel er anført karaktersætx
move_uploaded_filex
mysqli_connect()x
mysqli_error()mysqli_error($db_link)Returnerer sidste fejlbeskrivelse for det sidst gennemførte funktionskaldx
mysqli_fetch_assoc()$row = mysqli_fetch_assoc ($result)Henter resultat af DB-udtræk som associativt array.x
mysqli_insert_id() $result = mysqli_query ($db_link ....
$insert_id = mysqli_insert_id($db_link);
if($insert_id > 0){
Henter det id-nummer, der er tildelt den sidste 'update' indsættelse i MySQL.x
mysqli_num_rows()mysqli_num_rows($result)Optæller antallet af rækker i DB-udtræk.x
mysqli_query()$result = mysqli_query($db_link, $query)or die (mysqli_error (db_link));Udfører forespørgsel (query) mod database.x
mysqli_real_escape_string()$city = mysqli_real_escape_string($db_link, $city);Bruges for at minmere risikoen for 'sql injection'.x
nl2br()x
number_format()Uddata:
echo "<td>" . number_format ($row['vare_pris'], 2, ',' , '.'). "</td>";
Inddata: se str_replace()
Konvertering af tal: Variablen, antal decimaler, decimaltegn, tusindetegn.x
ob_start()x
print_recho '<pre>Indholdet af $_POST er: <br /> '; print_r($_POST); echo '</pre>';

echo '<pre>Indholdet af $_FILES er:<br /> '; print_r($_FILES); echo '</pre>';
Indholdet af $_POST er:
Array
(
[fk_kat_id] => 9
[fk_prod_id] => 14
[vare_navn] => amd
[vare_pris] => 111
[vare_besk] => kkk
[opret_vare] => Opret vare
)
Indholdet af $_FILES er:
Array
(
[billed] => Array
(
[name] => Chrysanthemum.jpg
[type] => image/jpeg
[tmp_name] => C:\Xampp\tmp\php19D6.tmp
[error] => 0
[size] => 879394
)
Udskriver data fra globale variabler i læsbar form. "pre" håndterer den pæne opstilling.

Indsæt:

<?php
echo '<pre>Indholdet af $_SESSION er '; print_r($_SESSION); echo '</pre>';
echo '<pre>Indholdet af $_POST er '; print_r($_POST); echo '</pre>';
echo '<pre>Indholdet af $_GET er '; print_r($_GET); echo '</pre>';
echo '<pre>Indholdet af $_FILES er '; print_r($_FILES); echo '</pre>';
?>

nederst i footer og alle $_SESSION-data etc. vises hele tiden.
x
session_start()session_start()Starter en ny $_SESSION eller genoptager en eksisterende.x
session_destroy()session_destroy()Sletter $_SESSION og alle data deri.x
strlen if (strlen($vare_besk) > 181)
$vare_besk = substr($vare_besk, 0, 181) . ' ...';
Længde på tekststreng på flere forskellige måderx
str_replace() Inddata:
$var1 = trim ($_POST['var']);
$var = str_replace("," , "." , $var1 );
Uddata: se "number_format()
Udskifter par1 med par 2 i $variabel i par3, tæller evt. udskiftninger i par 4.x
trim()$var = trim ($_POST['var']);Fjerner evt. foranstillede og efterstillede blanke tegn.x
unlink()$up_sti = "../billeder/varer/mini/";
$up_stiogbilled = $up_sti.$vare_billed;
unlink($up_stiogbilled);
ELLER
$mappenavn = "stiogmappestreng/";
foreach(glob($mappenavn.'*.*')as $v)
{
unlink()$v;
}
Sletter billede eller anden fil.
Undlades filnavn slettes alt.
x
unset()unset($_SESSION['returside'])Sletter anført variabel.x
x
x
x
x
x