logo   HTML5 tags - alfabetisk


Sidste hovedgennemgang af listen: marts 2019.


Tags
TagKort betegnelseTag-specifikke attributter
()=begrænsning
 Global 
Event
DOM
wg
W3
Quackit
<!--. ..-->Kommentar
Omkring kommentarer og tekst, samt omkring script- og style-kode, der ikke skal bruges - og heller ikke slettes.
ingen xx

Dokumenttype

<!DOCTYPE>Dokumenttype
Taggen <!DOCTYPE HTML> placeres foran <HTML>-taggen for at fortælle browseren hvilken type dokument den har med at gøre.
ingen xxx

A

a Anker:
Omkring tekst eller billede / ikon der anvendes som klikbart link til anden web-side eller til andet sted på aktuel side
Uden knapstyring
<a href="URL" target="_blank"><img src="knap-op.png" alt="knap" />abc</a>
Med knapstyring
<a href="URL" target="_blank"><img src="knap-op.png" alt="knap"
onmouseover="this.src='knap-over.png'"
onmouseout="this.src='knap-op.png'" />abc</a>

Link på siden
<a href="#a_">A</a><a id="a_"></a>

'Dødt link'
<a href="#"></a>

Automatisk PDF etc. i selvstændigt vindue
echo "<script>
window.open('".$stiogfildata"');
</script>
download, href, hreflang, media, ping, rel, target, type xxx xxx
abbr Forkortelse:
Omkring forkortelser som "Aps", "DLG", "etc.". Kan anvendes af stavekontrol, søgemaskiner etc.
(title) xxx xxx
address Adresse:
Omkring links etc. til webmaster / den ansvarlige for siden - f.eks. indlejret i footer. Postadresse vil oftest ikke indgå, eller være af sekundær vigtighed.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
area Klikområde
Indlejret i map-tag: En area-tag etableres for hvert klikbart udsnit af map-billedet der skal anvendes som link til anden web-side eller til andet sted på aktuel side. Link knyttet til hver area-tag.
alt, coords, download, href, hreflang, media, rel, shape, target, type xxx xxx
article Artikel:
Omkring data der "giver mening på deres egne betingelser": Artikel, kapitel, blogindlæg (med kommentarer i nestede articles) etc.
Udover visuel strukturering af data synes en væsentlig anvendelse at være at have et sted at tilknytte CSS-selectorer.
En article kan eksempelvis underopdeles i flere sections.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
aside Sekundært område:
Omkring "inserat" i brødteksten, der ikke er en integreret del af den primære tekst. Kan være alt fra en uddybende forklaring til noget i brødteksten til en reklame indsat som "float" på siden, eller kan indeholde fodnoter etc.
Vil måske ofte ikke indgå i print.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
audio Audio:
Afspilning af audiofiler fra browser uden brug af plug-ins. Omkring links til indsættelse og styring af musik eller anden streamet lyd.
autoplay, controls, loop, muted, preload, src xxx xxx

B

b Anderledes tekst - b:
Omkring teskt, der af stilistiske årsager skal afvige fra den øvrige aktuelle tekst.
Ved sidste års Roskilde Festival var der ...
ingen xxx xxx
base Basis URL:
Det absolutte link <base href="http://www.abc.xx/ddd/" target="tttt" /> hvortil alle relative links "<img src="billeder/billede.gif" alt="billede">" på siden skal knytte sig for at finde deres data.
Der må kun være 1 <base>-tag pr. side.
Synes kun anvendt i beskedent omfang.
href, target xxx xxx
bdi Retningsvending - isolering:
Omkring tekst inde i bdo-tag, der skal isoleres fra retningsvending.
snakke forkert bagvendt
ingen xx xxx
bdoRetningsvending:
Omkring tekst, der skal kunne retningsvendes med dir-attributten.
snakke rigtigt bagvendt
dir xxx xxx
blockquote Citat:
Omkring tekst der er citat fra anden kilde. Iøvrigt som <p>-taggen. Se også CITE.
cite xxx xxx
body Dokumentkrop:
Blok med HTML-dokumentets krop. Omslutter fuldstændig de data, der vises med browseren. Placeres inde i html-taggen umiddelbart efter head-taggen.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen. xxx xxx
br Linieskift:
Inline linieskift inde i blok-tag.
ingen xxx xxx
button Trykknap:
Trykknap til brug f.eks. i stedet for tekst i <a>-tag.
<button type="button">Knap</button>
autofocus, disabled, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, name, type, value xxx xxx

C

canvas Lærred
Angivelse af areal (højde og bredde) indenfor siden samt link til javaScript-metode. Med scriptet kan opbygges alt fra meget enkle til meget komplekse 2D tegninger eller bitmap-billeder.
height, width xxx xxx
caption Tabeloverskrift:
Omkring overskrift, der centreres over tabel. Første tag i <table>-struktur. Ingen omkransende <tr>-struktur. Der vises ingen "border".
ingen xxx xxx
cite Citering:
Titel etc. på bog eller andet materiale, der henvises til.
Iliaden af Homer
ingen xxx xxx
code Kode:
Omkring kodeeksempler. Vises med tt-font.
window.setTimeout("placeIt()", 30); }
ingen xxx xxx
col Kolonne:
Parametre for individuel editering via CSS af hver enkelt kolonne fra venstre mod højre. Skal en kolonne "til venstre" ikke editeres indsættes tomt tag.
span xxx xxx
colgroup Kolonnegruppe:
Omkring 1 eller flere col-tags.
Placeres i tabellen lige over første tr-tag.
span xxx xxx

D

data Data
Omkring data, der kan læses af JavaScript.
value xx xxx
datalist Dataliste:br />
Omkring liste over prædefinerede mulige inddata i option-tags. Knyttes til input type="text"... felt. Ved indtastning af bogstav i feltet vises mulige data med dette begyndelsesbogstav. Den ønskede data kan selekteres. Er bedst / kun egnet hvor brugeren har forventning til mulige data, f.eks. liste med landenavne.
ingen xxx xxx
dd Beskr.liste - data:
Anvendes inde i beskrivelsesliste (<dl>-tag)eller i dialoger (<dialog>-tag) til at indeholde f.eks. feltdata.
ingen xxx xxx
del Slettet tekst:
Omkring tekst der skal slettes i eksisterende tekst under korrektur. Modstykke til INS.
Portoen for et almindeligt brev er 35 30 ører.
cite, datetime xxx xxx
details Detaljer:
Omkring data der ikke nødvendigvis skal vises default. Ved at klikke på trekanten vises / lukkes for tekst indsat i taggen.
Details / Summarynu skal du bare se løjer ....
open xxx xxx
dfn Definition af udtryk:
Omkring definitioner / udtryk første gang de forekommer i WEB-dokument. Vises i de fleste browsere i kursiv.
Internet explorer
title xxx x xx
dialog Dialog:
Omkring tekst og data (<dd>- og <dt>-tags).
open xxx x xx
div Division / sektion
Den primære tag til opbygning af overordnet strukturering indenfor body-tagget.!!!!!!!! Omkring divisioner / sektioner af HTML-kode for tilknytning af 'class'-, 'lang/xml:lang'- og 'title'-attributter.
ingen xxx xxx
dl Beskrivelsesliste:
Omkring tekst og data (<dd>- og <dt>-tags) i beskrivende lister.
ingen xxx xxx
dt Beskr.liste - teskt:
Anvendes inde i beskrivelsesliste (<dl>-tag) eller i (<dialog>-tag) til at indeholde f.eks. feltteskt.
ingen xxx xxx

E

em Kursiv skrift:
Omkring tekst, der typografisk skal fremhæves.
Kan også udføres med CSS.
ingen xxx xxx
embed Eksternt indhold:
Omkring kode etc. til eksternt program eller interaktivt indhold, der skal indlejres i siden.
height, src, type, width xxx xxx

F

fieldset Feltgruppe:
LegendSætter en tynd ramme omkring de data, der er inde i taggen.
disabled, form, name xxx xxx
figcaption Billedtekst:
Omkring tekst over eller under billede / figur indenfor figure som ydre ramme.
over
x
ingen xxx xxx
figure Billede med tekst:
Omkring billede / figur, når der med figcaption skal tilknyttes tekst over eller under billedet. (fieldset kan yderligere placeres som en "kasse" udenom).

ingen xxx xxx
footer Sidefod
Omkring sidefod.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
form Inputformular: x
Omkring formularen med tekster og objekter (inputfelter til tekst, checkbokse,radioknapper etc.), der kan modtage input fra brugeren.
Kan indeholde følgende tags:
<button>, <fieldset>, <input>, <label>, <optgroup>, <option>, <select> og <textarea>
accept-charset, action, autocomplete, enctype, method, name, novalidate, target xxx xxx

H

h1 - h6 Overskrifter:
Omkring overskrifter i forskelligt niveau. Størrelse styres default af browser. Afslutter automatisk med linieskift.
ingen xxx xxx
head Dokumenthoved
Blok med de tekniske data / meta data, der skal bruges for at browseren kan afvikle siden, men som brugeren ikke ser. Omfatter især dets titel, meta-information, stikordsinformation, links til css-filer og javaScript-programmer etc.
Kan indeholde følgende tags:
<base>, <link>, <meta>, <noscript>, <script>, <style>, <title>.
ingen xxx xxx
header Indledning
Er udover at kunne indeholde hgroup også tiltænkt at kunne indeholde logo, "navigation" etc. Synes mest velegnet som ramme omkring data i sidehoved.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
hr Vandret streg:
Vandret streg. F.eks. til adskillelse mellem temaer.

ingen xxx xxx
html HTML dokument:
Den yderste blok der omslutter et helt dokument med head- og body-tags indeni som det næste niveau.
Af hensyn til synshandikappede, der bruger nettet ved hjælp af talegengivelse, bør den globale attribut "lang" indsættes med kode for det sprog siden er skrevet i.
<html lang="dk">
ingen xxx xxx

I

i Anderledes tekst - i:
Omkring teskt, der af stilistiske årsager skal afvige fra den øvrige aktuelle tekst.
Ved sidste års Roskilde Festival var der ...
ingen xxx xxx
iframe Indvendig ramme:
Definition af indvendig eller flydende ramme (inline frame). Indlæggelse af frame-funktionalitet i afgrænset del af hovedside.
height, name, sandbox, src, srcdoc, width xxx xxx
img Billede i teksten:
Link til et billede der skal vises i dokument.
alt, crossorigin, height, ismap, longdesk, sizes, src, srcset, usemap, width xxx xxx
input Inputobjekt: x
Opsætning af felter brugeren kan indtaste data til / interagere med.
Med type-attributten kan vælges mellem 23 forskellige typer inddata-felter.
accept, alt, autocomplete, autofocus, checked, dirname, disabled, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, height, list, max, maxlength, min, multiple, name, pattern, placeholder, readonly, required, size, src, step, type, value, width xxx xxx
ins Indsat tekst:
Omkring tekst der skal indsættes i eksisterende tekst under korrektur. Modstykke til DEL.
Portoen for et almindeligt brev er 35 30 ører.
cite, datetime xxx xxx

K

kbd Indtastning:
Omkring tekst, der skal indtastes via tastatur.
webdok
ingen xxx xxx

L

label Etiket:
Omkring betegnelse / beskrivelse / tekstfelt til INPUT-felter, Checkbokse, Radioknapper etc. i FORMs. Skal knyttes til et specifikt INPUT-felt.
for, form xxx xxx
legend Feltsæt overskrift:
Indsætter øverst til venstre i fieldset-rammen fælles betegnelse for dataene.
Ingen xxx xxx
li Listelinie:
Den enkelte linie i en Ordnet (<ol>) / uordnet (<ul>) liste. Listepunkter placeres lodret under hinanden. Der kan etableres ny liste i hierarki under det enkelte listepunkt.
I <OL> kan 5 typer identer anvendes til at styre ordenen på hvert niveau og som niveaumarkør.
I <UL> kan 4 typer 'ikoner' anvendes som niveaumarkører.
Billeder kan indsættes via Styles: <li style="list-style-image: url(hand.jpg);">
Listepunkter kan anvendes som link: <li onclick="window.open('http://www.a.com', '_blank')">
under <ol>: value
ellers: ingen
xxx xxx
link Link
Tilknytning af andre dokumenter / resurser såsom CSS-filer til dette dokument.
<link rel="stylesheet" href="/felles/css/css.css" media="all">
crossorigin, href, hreflang, media, rel, sizes, type xxx xxx

M

main Main
Omkring sidens 'brødtekst'.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags. Links til 'includes' etc. vil typisk ligge udenfor.
ingen xx xxx
map Klikpunkter i billede:
Omkring <area>-tags med klikområder i billede tilknyttet via "IMG-usemap"-attributten.
<map>-taggen skal evt. placeres inde i <div>-tag.
name xxx xxx
mark Markeret tekst
Omkring tekst der skal fremhæves ved anden baggrundsfarve (gul).
HTML5
ingen xxx xxx
meta Meta-information
Forskellige former for META-data om dokumentet. Bl.a. data. der anvendes af søgemaskiner til at identificere dokumentet og placere det i deres søgekriterier.
charset, content, http-equiv, name xxx xxx
meter Måling:
Visning af værdi- eller procentuel opfyldelsesgrad el. lign. indenfor kendt spænd.
0 10
form, high, low, max, min, optimum, value xxx xxx

N

nav Navigationsområde:
Omkring liste eller anden blok med "navigations-"data.
Udover visuel strukturering af data synes en væsentlig anvendelse at være at have et sted at tilknytte CSS-selectorer.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
noscript Ingen script
Omkring sideindhold (alle tags, der kan anvendes i "body" kan anvendes), der kun bliver vist, når brugerens browser ikke understøtter javaScript, eller understøttelse er frakoblet.
ingen xx xxx

O

object Objekter:
Omkring kode til indlejring af bl.a. audio- og video-filer samt Java Applets eller en anden web-side.
data, form, height, name, type, usemap, width xxx xxx
ol Ordnet liste:
Omkring linier (<li>-tags) i ordnet liste: Listens enkelte <li>-tags nummereres default i stigende orden.
reversed, start, type xxx xxx
optgroup Gruppe af elementer i combobox:
Omkring grupper af <option>-tags inde i <select>-tag. Gruppetekst indsættes ved gruppens start-tag for <optgroup>.
disabled, label xxx xxx
option Valgmulighed:
Omkring hver af de enkelte valgmuligheder i select-tag eller datalist-tag.
disabled, label, selected, value xxx xxx
output Uddata:
Viser resultat af beregning foretaget med input-tags eller script.
for, form, name xxx xxx

P

p Afsnit:
Omkring afsnit af normal tekst. Afsluttes med linieskift, men foretager iøvrigt ingen editering.
Se også DIV og SPAN
ingen xxx xxx
param Objektparametre:
Parametre til lokal styring af objekter. Placeres inde i <object>-tag.
name, value xxx xxx
picture Picture:
Mere fleksibel specifikation af billeder end <img>. Velenet til responsive.
Indeholder to tags: En eller flere <source>-tags og en <:img>-tag.
ingen xx xx
pre Præformateret tekst:
Omkring tekst, der skal vises som indtastet (F.eks. bibeholdes linieskift med "enter"). Vises som tt-font.
F.eks. omkring udtræk fra en database:
echo "<pre>"; echo $query; echo "</pre>";
ingen xxx xxx
progress Fremdrift:
Visning af fremdrift i igangværende forløb for f.eks. download styret fra javaScript.
0% 100%
max, value xxx xxx

Q

q Citat:
Omkring citater (quotes) fra andet materiale. Browserne sætter selv anførselstegn.
Der var engang ....
cite xxx xxx

R

rp Skrifttegn:
Anvendes i tilknytning til skrifttegn som kinesisk og japansk.
ingen xx xxx
rt Skrifttegn:
Anvendes i tilknytning til skrifttegn som kinesisk og japansk.
ingen xx xxx
ruby Skrifttegn:
Anvendes i tilknytning til skrifttegn som kinesisk og japansk.
ingen xx xxx

S

s Ukorrekt tekst
Tekst, der ikke længere er korrekt, akkurat eller relevant.
ingen xxx xxx
samp Eksempel:
Omkring eksempel på uddata fra et computerprogram.
Et eller andet.
ingen xxx xxx
script Script
Omkring link til javaScript-kode i ekstern fil og omkring javaScript-kode indlejret i sidens head- eller body-del til brug i det aktuelle dokument.
async, charset, defer, src, type xxx xxx
section Sektion
Omkring data til hvilke der naturligt hører en overskrift placeret inde i sectionen.
Udover visuel strukturering af data synes en væsentlig anvendelse at være at have et sted at tilknytte CSS-selectorer.
En section kan eksempelvis underopdeles i flere articles.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
select Drop-down liste:
Omkring drop-down liste over prædefinerede mulige inddata i option-tags, hvorfra brugeren kan selektere valg. Knyttes til Input type="text"... felt.
autofocus, disabled, form, multiple, name, required, size xxx xxx
small Lille skrift:
Omkring tekst, der skal vises med lidt mindre font end den normalt anvendte i dokumentet.
Kan også udføres med CSS.
ingen xxx xxx
source Mediafil:
Link i video- og audio-tags til video- eller audio-filer der skal afspilles.
media, sizes, src, srcset, type xxx xxx
span Inline formatering:
Omkring inline-tekst, der skal have speciel behandling - oftest med STYLE (f.eks. ekstra stort begyndelsesbogstav). Medfører ingen linieskift el. lign. Se også P og DIV.
ingen xxx xxx
strong Fed skrift
Omkring tekst, der typografisk skal fremhæves.
Kan også udføres med CSS.
ingen xxx xxx
style CSS-styles:
Omkring CSS-styles indlejrede i sidens head- eller body-del til brug i det aktuelle dokument.
media, type xxx xxx
sub Sænket skrift:
Omkring tekst der skal vises en anelse sænket i.f.t. omgivende tekst.
H2O
ingen xxx xxx
summary Details overskrift
Tekst, der automatisk anvendes i overskriften i details (til højre for trekanten).
ingen xxx xxx
sup Hævet skrift:
Omkring tekst der skal vises en anelse hævet i.f.t. omgivende tekst.
m2
ingen xxx xxx
svg SVG-filer:
Container til SVG-gragik.
ingen xx xx

T

table Tabel:
Yderste "ramme" omkring opbygning af 2-dimensionel tabel.
ingen xxx xxx
tbody Tabelkrop:
Omkring tabellens 'brøddel': De <tr>-tags der ikke indgår i hverken <thead>- og <tfoot>-tags.
ingen xx xxx
td Datacelle:
Omkring data i tabelcelle. Hvert <td>-tag indeholder 1 datacelle, der skal vises i en <tr>-tag.
colspan, headers, rowspan xxx xxx
template Skjul HTML:
Omkring HTML-kode, der ikke skal vises til brugeren (renderes på serveren). Medbringes til klienten og kan vises med javaScript.
ingen xx xx x
textarea Tekstvindue:
Vindue i angivet højde og bredde til indtastning af tekst til afsendelse med form.
autofocus, cols, dirname, disabled, form, maxlength, name, placeholder, readonly, required, rows, wrap xxx xxx
tfoot Tabelfod:
Omkring evt. <tr>-tag(s) der indeholder tabelkolonnernes afsluttende data.
ingen xx xxx
th Overskriftscelle:
Omkring data i tabelcelle. Hvert <th>-tag indeholder 1 overskriftscelle, der skal vises i en <tr>-tag. Automatisk med centrering og fed skrifttype.
abbr, colspan, headers, rowspan, scope, sorted xxx xxx
thead Tabelhoved:
Omkring <tr>-tag(s) der indeholder tabelkolonnernes overskrifter. Vises over eventuelle th-tags.
ingen xxx xxx
time Tidspunkt:
Omkring manuel angivelse af tidspunkt. (Defaulf format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
datetime xxx xxx
title Dokument titel
Vises normalt i browserens faneblade.
Er titel ikke anført anvender browseren filnavnet som titel.
Skal placeres umiddelbart efter <head> og <meta charset="iso-8859-15" /> taggene.
ingen xxx xxx
tr Tabellinie:
Omkring tabellinie/-række. Hvert <tr>-tag indeholder 1 linie / række <td>- eller <th>-celler, der skal vises i tabellen.
ingen xxx xxx
track Tekstfiler:
Link i video- og audio-tags til tekstfiler (undertekst etc.), der skal vises sammen med video- og audio-filen..
default, kind, label, src, srclang xxx xxx

U

u Anderledes tekst - u:
Omkring teskt, der af stilistiske årsager skal afvige fra den øvrige aktuelle tekst.
Ved sidste års Roskilde Festival var der ...
ingen xxx xxx
ul Uordnet liste:
Omkring linier (<li>-tags) i uordnet liste.
Anvendes også ofte som menuer.
ingen xxx xxx

V

var Variabel tekst:
Omkring variabel: I matematisk eller programmeringsmæssig sammenhæng, eller i almindelig tekst.
Variabel
ingen xxx xxx
video Video:
Afspilning af videofiler fra browser uden brug af plug-ins. Omkring links til indsættelse og styring af movieclip eller anden streaming video.
autoplay, controls, height, loop, muted, preload, poster, src, width xxx xxx

W

wbr Orddeling:
Forslag til linieskift inde i lange ord.
ingen xx xxx
x
x