logo   HTML5 tags - grupperetSidste hovedgennemgang af listen: marts 2019.GruppenavnKort beskrivelse
xDiverseDiverse"tags" der ikke er egentlige tags.
xDocument elementDokument tagYderste tag på alle HTML-sider.
xDocument metadataDokument metadata<head>-tag og de tags til metadata, der kun kan anvendes deri.
xSectionsSektioner<body> og de tags til sektionering af siden, der kan anvendes deri.
xGroupingGrupperingTags til strukturel opdeling af indhold i <body> eller i sektioner.
xText-level semanticsTekst-niveau semantikTags til visuel præsentation af specifikke dele af tekst inde i gruppering. Mange af dem kan også udføres med CSS.
xLinksLinksTags med kode til links til skift til andre sider / sites.
xEditsEditeringerTags omkring tekst, der skal vises / skjules.
xEmbedded contentsIndlejret indholdTags til indlejring af eksterne data / filer.
xTabular dataTabel dataTags til opbygning af tabeller.
xFormsFormularerTags til opbygning af formularer.
xInteractiveInteraktiveTags med tilknyttet interaktivitet.
xScriptingScriptsTags omkring indlejret script incl. link dertil.xGlobale attributter
xEvent attributter
xDOM-kode for taggen
xAktuelle officielle dokumentation fra WHATWG for HTML5.
(Grupperingen nedenfor følger opdelingen i dette dokument)
xW3Schools - HTML5 tags.
xQuackit - HTML5 tags.

<
Forklaringer til elementer / tags
TagTag-specifikke attributter Global 
Event
Dom
wg
W3
Quackit

Diverse
      "tags" der ikke er egentlige tags.
<!DOCTYPE>Dokumenttype
Taggen <!DOCTYPE HTML> placeres foran <HTML>-taggen for at fortælle browseren hvilken type dokument den har med at gøre.
ingen xxx
<!--. ..-->Kommentar
Omkring kommentarer og tekst, samt omkring script- og style-kode, der ikke skal bruges - og heller ikke slettes.
ingen xx

Dokument tag
      Yderste tag på alle HTML-sider.
htmlHTML dokument:
Den yderste blok der omslutter et helt dokument med head- og body-tags indeni som det næste niveau.
Af hensyn til synshandikappede, der bruger nettet ved hjælp af talegengivelse, bør den globale attribut "lang" indsættes med kode for det sprog siden er skrevet i.
<html lang="dk">
ingen xxx xxx

Dokument metadata
      <head>-tag og de tags til metadata, der kun kan anvendes deri.
baseBasis URL:
Det absolutte link <base href="http://www.abc.xx/ddd/" target="tttt" /> hvortil alle relative links "<img src="billeder/billede.gif" alt="billede">" på siden skal knytte sig for at finde deres data.
Der må kun være 1 <base>-tag pr. side.
Synes kun anvendt i beskedent omfang.
href, target xxx xxx
headDokumenthoved
Blok med de tekniske data / meta data, der skal bruges for at browseren kan afvikle siden, men som brugeren ikke ser. Omfatter især dets titel, meta-information, stikordsinformation, links til css-filer og javaScript-programmer etc.
Kan indeholde følgende tags:
<base>, <link>, <meta>, <noscript>, <script>, <style>, <title>.
ingen xxx xxx
linkLink
Tilknytning af andre dokumenter / resurser såsom CSS-filer til dette dokument.
<link rel="stylesheet" href="/felles/css/css.css" media="all">
crossorigin, href, hreflang, media, rel, sizes, type xxx xxx
metaMeta-information
Forskellige former for META-data om dokumentet. Bl.a. data. der anvendes af søgemaskiner til at identificere dokumentet og placere det i deres søgekriterier.
charset, content, http-equiv, name xxx xxx
titleDokument titel
Vises normalt i browserens faneblade.
Er titel ikke anført anvender browseren filnavnet som titel.
Skal placeres umiddelbart efter <head> og <meta charset="iso-8859-15" /> taggene.
ingen xxx xxx
styleCSS-styles:
Omkring CSS-styles indlejrede i sidens head- eller body-del til brug i det aktuelle dokument.
media, type xxx xxx

Sektioner
      <body> og de tags til sektionering af siden, der kan anvendes deri.
addressAdresse:
Omkring links etc. til webmaster / den ansvarlige for siden - f.eks. indlejret i footer. Postadresse vil oftest ikke indgå, eller være af sekundær vigtighed.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
articleArtikel:
Omkring data der "giver mening på deres egne betingelser": Artikel, kapitel, blogindlæg (med kommentarer i nestede articles) etc.
Udover visuel strukturering af data synes en væsentlig anvendelse at være at have et sted at tilknytte CSS-selectorer.
En article kan eksempelvis underopdeles i flere sections.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
asideSekundært område:
Omkring "inserat" i brødteksten, der ikke er en integreret del af den primære tekst. Kan være alt fra en uddybende forklaring til noget i brødteksten til en reklame indsat som "float" på siden, eller kan indeholde fodnoter etc.
Vil måske ofte ikke indgå i print.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
bodyDokumentkrop:
Blok med HTML-dokumentets krop. Omslutter fuldstændig de data, der vises med browseren. Placeres inde i html-taggen umiddelbart efter head-taggen.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen. xxx xxx
footerSidefod
Omkring sidefod.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
h1 - h6Overskrifter:
Omkring overskrifter i forskelligt niveau. Størrelse styres default af browser. Afslutter automatisk med linieskift.
ingen xxx xxx
headerIndledning
Er udover at kunne indeholde hgroup også tiltænkt at kunne indeholde logo, "navigation" etc. Synes mest velegnet som ramme omkring data i sidehoved.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
navNavigationsområde:
Omkring liste eller anden blok med "navigations-"data.
Udover visuel strukturering af data synes en væsentlig anvendelse at være at have et sted at tilknytte CSS-selectorer.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx
sectionSektion
Omkring data til hvilke der naturligt hører en overskrift placeret inde i sectionen.
Udover visuel strukturering af data synes en væsentlig anvendelse at være at have et sted at tilknytte CSS-selectorer.
En section kan eksempelvis underopdeles i flere articles.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags.
ingen xxx xxx

Gruppering
      Tags til strukturel opdeling af indhold i <body> eller i sektioner.
blockquoteCitat:
Omkring tekst der er citat fra anden kilde. Iøvrigt som <p>-taggen. Se også CITE.
cite xxx xxx
ddBeskr.liste - data:
Anvendes inde i beskrivelsesliste (<dl>-tag)eller i dialoger (<dialog>-tag) til at indeholde f.eks. feltdata.
ingen xxx xxx
divDivision / sektion
Den primære tag til opbygning af overordnet strukturering indenfor body-tagget.!!!!!!!! Omkring divisioner / sektioner af HTML-kode for tilknytning af 'class'-, 'lang/xml:lang'- og 'title'-attributter.
ingen xxx xxx
dlBeskrivelsesliste:
Omkring tekst og data (<dd>- og <dt>-tags) i beskrivende lister.
ingen xxx xxx
dtBeskr.liste - teskt:
Anvendes inde i beskrivelsesliste (<dl>-tag) eller i (<dialog>-tag) til at indeholde f.eks. felttekst.
ingen xxx xxx
figureBillede med tekst:
Omkring billede / figur, når der med figcaption skal tilknyttes tekst over eller under billedet. (fieldset kan yderligere placeres som en "kasse" udenom).

ingen xxx xxx
figcaptionBilledtekst:
Omkring tekst over eller under billede / figur indenfor figure som ydre ramme.
over
x
ingen xxx xxx
hrVandret streg:
Vandret streg. F.eks. til adskillelse mellem temaer.

ingen xxx xxx
liListelinie:
Den enkelte linie i en Ordnet (<ol>) / uordnet (<ul>) liste. Listepunkter placeres lodret under hinanden. Der kan etableres ny liste i hierarki under det enkelte listepunkt.
I <OL> kan 5 typer identer anvendes til at styre ordenen på hvert niveau og som niveaumarkør.
I <UL> kan 4 typer 'ikoner' anvendes som niveaumarkører.
Billeder kan indsættes via Styles: <li style="list-style-image: url(hand.jpg);">
Listepunkter kan anvendes som link: <li onclick="window.open('http://www.a.com', '_blank')">
under <ol>: value
ellers: ingen
xxx xxx
mainMain
Omkring sidens 'brødtekst'.
Indeholder ikke tekst direkte, men andre tags. Links til 'includes' etc. vil typisk ligge udenfor.
ingen xx xxx
olOrdnet liste:
Omkring linier (<li>-tags) i ordnet liste: Listens enkelte <li>-tags nummereres default i stigende orden.
reversed, start, type xxx xxx
pAfsnit:
Omkring afsnit af normal tekst. Afsluttes med linieskift, men foretager iøvrigt ingen editering.
Se også DIV og SPAN
ingen xxx xxx
prePræformateret tekst:
Omkring tekst, der skal vises som indtastet (F.eks. bibeholdes linieskift med "enter"). Vises som tt-font.
F.eks. omkring udtræk fra en database:
echo "<pre>"; echo $query; echo "</pre>";
ingen xxx xxx
ulUordnet liste:
Omkring linier (<li>-tags) i uordnet liste.
Anvendes også ofte som menuer.
ingen xxx xxx

Tekst-niveau semantik
      Tags til visuel præsentation af specifikke dele af tekst inde i gruppering. Mange af dem kan også udføres med CSS.
abbrForkortelse:
Omkring forkortelser som "Aps", "DLG", "etc.". Kan anvendes af stavekontrol, søgemaskiner etc.
(title) xxx xxx
bAnderledes tekst - b:
Omkring teskt, der af stilistiske årsager skal afvige fra den øvrige aktuelle tekst.
Ved sidste års Roskilde Festival var der ...
ingen xxx xxx
bdiRetningsvending - isolering:
Omkring tekst inde i bdo-tag, der skal isoleres fra retningsvending.
snakke forkert bagvendt
ingen xx xxx
bdoRetningsvending:
Omkring tekst, der skal kunne retningsvendes med dir-attributten.
snakke rigtigt bagvendt
dir xxx xxx
brLinieskift:
Inline linieskift inde i blok-tag.
ingen xxx xxx
citeCitering:
Titel etc. på bog eller andet materiale, der henvises til.
Iliaden af Homer
ingen xxx xxx
codeKode:
Omkring kodeeksempler. Vises med tt-font.
window.setTimeout("placeIt()", 30); }
ingen xxx xxx
dataData
Omkring data, der kan læses af JavaScript.
value xx xxx
dfnDefinition af udtryk:
Omkring definitioner / udtryk første gang de forekommer i WEB-dokument. Vises i de fleste browsere i kursiv.
Internet explorer
title xxx xxx
emKursiv skrift:
Omkring tekst, der typografisk skal fremhæves.
Kan også udføres med CSS.
ingen xxx xxx
iAnderledes tekst - i:
Omkring teskt, der af stilistiske årsager skal afvige fra den øvrige aktuelle tekst.
Ved sidste års Roskilde Festival var der ...
ingen xxx xxx
kbdIndtastning:
Omkring tekst, der skal indtastes via tastatur.
webdok
ingen xxx xxx
markMarkeret tekst
Omkring tekst der skal fremhæves ved anden baggrundsfarve (gul).
HTML5
ingen xxx xxx
qCitat:
Omkring citater (quotes) fra andet materiale. Browserne sætter selv anførselstegn.
Der var engang ....
cite xxx xxx
rpSkrifttegn:
Anvendes i tilknytning til skrifttegn som kinesisk og japansk.
ingen xx xxx
rtSkrifttegn:
Anvendes i tilknytning til skrifttegn som kinesisk og japansk.
ingen xx xxx
rubySkrifttegn:
Anvendes i tilknytning til skrifttegn som kinesisk og japansk.
ingen xx xxx
sUkorrekt tekst
Tekst, der ikke længere er korrekt, akkurat eller relevant.
ingen xxx xxx
sampEksempel:
Omkring eksempel på uddata fra et computerprogram.
Et eller andet.
ingen xxx xxx
smallLille skrift:
Omkring tekst, der skal vises med lidt mindre font end den normalt anvendte i dokumentet.
Kan også udføres med CSS.
ingen xxx xxx
spanInline formatering:
Omkring inline-tekst, der skal have speciel behandling - oftest med STYLE (f.eks. ekstra stort begyndelsesbogstav). Medfører ingen linieskift el. lign. Se også P og DIV.
ingen xxx xxx
strongFed skrift
Omkring tekst, der typografisk skal fremhæves.
Kan også udføres med CSS.
ingen xxx xxx
subSænket skrift:
Omkring tekst der skal vises en anelse sænket i.f.t. omgivende tekst.
H2O
ingen xxx xxx
supHævet skrift:
Omkring tekst der skal vises en anelse hævet i.f.t. omgivende tekst.
m2
ingen xxx xxx
timeTidspunkt:
Omkring manuel angivelse af tidspunkt. (Defaulf format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
datetime xxx xxx
uAnderledes tekst - u:
Omkring teskt, der af stilistiske årsager skal afvige fra den øvrige aktuelle tekst.
Ved sidste års Roskilde Festival var der ...
ingen xxx xxx
varVariabel tekst:
Omkring variabel: I matematisk eller programmeringsmæssig sammenhæng, eller i almindelig tekst.
Variabel
ingen xxx xxx
wbrOrddeling:
Forslag til linieskift inde i lange ord.
ingen xx xxx

Links
      Tags med kode til links til skift til andre sider / sites.
aAnker:
Omkring tekst eller billede / ikon der anvendes som klikbart link til anden web-side eller til andet sted på aktuel side.
Uden knapstyring
<a href="URL" target="_blank"><img src="knap-op.png" alt="knap" />abc</a>
Med knapstyring
<a href="URL" target="_blank"><img src="knap-op.png" alt="knap"
onmouseover="this.src='knap-over.png'"
onmouseout="this.src='knap-op.png'" />abc</a>

Link på siden
<a href="#a_">A</a><a id="a_"></a>

'Dødt link'
<a href="#"></a>

Automatisk PDF etc. i selvstændigt vindue
echo "<script>
window.open('".$stiogfildata"');
</script>
download, href, hreflang, media, ping, rel, target, type xxx xxx
areaKlikområde
Indlejret i map-tag: En area-tag etableres for hvert klikbart udsnit af map-billedet der skal anvendes som link til anden web-side eller til andet sted på aktuel side. Link knyttet til hver area-tag.
alt, coords, download, href, hreflang, media, rel, shape, target, type xxx xxx

Editeringer
      Tags omkring tekst, der skal vises / skjules.
delSlettet tekst:
Omkring tekst der skal slettes i eksisterende tekst under korrektur. Modstykke til INS.
Portoen for et almindeligt brev er 35 30 ører.
cite, datetime xxx xxx
insIndsat tekst:
Omkring tekst der skal indsættes i eksisterende tekst under korrektur. Modstykke til DEL.
Portoen for et almindeligt brev er 35 30 ører.
cite, datetime xxx xxx

Indlejret indhold
      Tags til indlejring af eksterne data / filer.
audioAudio:
Afspilning af audiofiler fra browser uden brug af plug-ins. Omkring links til indsættelse og styring af musik eller anden streamet lyd.
autoplay, controls, loop, muted, preload, src xxx xxx
embedEksternt indhold:
Omkring kode etc. til eksternt program eller interaktivt indhold, der skal indlejres i siden.
height, src, type, width xxx xxx
iframeIndvendig ramme:
Definition af indvendig eller flydende ramme (inline frame). Indlæggelse af frame-funktionalitet i afgrænset del af hovedside.
height, name, sandbox, src, srcdoc, width xxx xxx
imgBillede i teksten:
Link til et billede der skal vises i dokument.
alt, crossorigin, height, ismap, longdesk, sizes, src, srcset, usemap, width xxx xxx
mapKlikpunkter i billede:
Omkring <area>-tags med klikområder i billede tilknyttet via "IMG-usemap"-attributten.
<map>-taggen skal evt. placeres inde i <div>-tag.
name xxx xxx
objectObjekter:
Omkring kode til indlejring af bl.a. audio- og video-filer samt Java Applets eller en anden web-side.
data, form, height, name, type,Fimg usemap, width xxx xxx
paramObjektparametre:
Parametre til lokal styring af objekter. Placeres inde i <object>-tag.
name, value xxx xxx
picturePicture:
Mere fleksibel specifikation af billeder end <img>. Velenet til responsive.
Indeholder to tags: En eller flere <source>-tags og en <:img>-tag.
ingen xx xxx
sourceMediafil:
Link i video- og audio-tags til video- eller audio-filer der skal afspilles.
media, sizes, src, srcset, type xxx xxx
svgSVG-filer:
Container til SVG-gragik.
ingen xx xx
trackTekstfiler:
Link i video- og audio-tags til tekstfiler (undertekst etc.), der skal vises sammen med video- og audio-filen..
default, kind, label, src, srclang xxx xxx
videoVideo:
Afspilning af videofiler fra browser uden brug af plug-ins. Omkring links til indsættelse og styring af movieclip eller anden streaming video.
autoplay, controls, height, loop, muted, preload, poster, src, width xxx xxx

Tabel data
      Tags til opbygning af tabeller.
captionTabeloverskrift:
Omkring overskrift, der centreres over tabel. Første tag i <table>-struktur. Ingen omkransende <tr>-struktur. Der vises ingen "border".
ingen xxx xxx
colKolonne:
Parametre for individuel editering via CSS af hver enkelt kolonne fra venstre mod højre. Skal en kolonne "til venstre" ikke editeres indsættes tomt tag.
span xxx xxx
colgroupKolonnegruppe:
Omkring 1 eller flere col-tags.
Placeres i tabellen lige over første tr-tag.
span xxx xxx
tableTabel:
Yderste "ramme" omkring opbygning af 2-dimensionel tabel.
ingen xxx xxx
tbodyTabelkrop:
Omkring tabellens 'brøddel': De <tr>-tags der ikke indgår i hverken <thead>- og <tfoot>-tags.
ingen xx xxx
tdDatacelle:
Omkring data i tabelcelle. Hvert <td>-tag indeholder 1 datacelle, der skal vises i en <tr>-tag.
colspan, headers, rowspan xxx xxx
tfootTabelfod:
Omkring evt. <tr>-tag(s) der indeholder tabelkolonnernes afsluttende data.
ingen xx xxx
thOverskriftscelle:
Omkring data i tabelcelle. Hvert <th>-tag indeholder 1 overskriftscelle, der skal vises i en <tr>-tag. Automatisk med centrering og fed skrifttype.
abbr, colspan, headers, rowspan, scope, sorted xxx xxx
theadTabelhoved:
Omkring <tr>-tag(s) der indeholder tabelkolonnernes overskrifter. Vises over eventuelle th-tags.
ingen xxx xxx
trTabellinie:
Omkring tabellinie/-række. Hvert <tr>-tag indeholder 1 linie / række <td>- eller <th>-celler, der skal vises i tabellen.
ingen xxx xxx

Formularer
      Tags til opbygning af formularer.
buttonTrykknap:
Trykknap til brug f.eks. i stedet for tekst i <a>-tag.
<button type="button">Knap</button>
autofocus, disabled, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, menu, name, type, value xxx xxx
datalistDataliste:br />
Omkring liste over prædefinerede mulige inddata i option-tags. Knyttes til input type="text"... felt. Ved indtastning af bogstav i feltet vises mulige data med dette begyndelsesbogstav. Den ønskede data kan selekteres. Er bedst / kun egnet hvor brugeren har forventning til mulige data, f.eks. liste med landenavne.
ingen xxx xxx
fieldsetFeltgruppe:
LegendSætter en tynd ramme omkring de data, der er inde i taggen.
disabled, form, name xxx xxx
formInputformular: x
Omkring formularen med tekster og objekter (inputfelter til tekst, checkbokse,radioknapper etc.), der kan modtage input fra brugeren.
Kan indeholde følgende tags:
<button>, <fieldset>, <input>, <label>, <optgroup>, <option>, <select> og <textarea>
accept-charset, action, autocomplete, enctype, method, name, novalidate, target xxx xxx
inputInputobjekt: x
Opsætning af felter brugeren kan indtaste data til / interagere med.
Med type-attributten kan vælges mellem 23 forskellige typer inddata-felter.
accept, alt, autocomplete, autofocus, checked, dirname, disabled, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, height, list, max, maxlength, min, multiple, name, pattern, placeholder, readonly, required, size, src, step, type, value, width xxx xxx
labelEtiket:
Omkring betegnelse / beskrivelse / tekstfelt til INPUT-felter, Checkbokse, Radioknapper etc. i FORMs. Skal knyttes til et specifikt INPUT-felt.
for, form xxx xxx
legendFeltsæt overskrift:
Indsætter øverst til venstre i fieldset-rammen fælles betegnelse for dataene.
Ingen xxx xxx
meterMåling:
Visning af værdi- eller procentuel opfyldelsesgrad el. lign. indenfor kendt spænd.
0 10
form, high, low, max, min, optimum, value xxx xxx
optgroupGruppe af elementer i combobox:
Omkring grupper af <option>-tags inde i <select>-tag. Gruppetekst indsættes ved gruppens start-tag for <optgroup>.
disabled, label xxx xxx
optionValgmulighed:
Omkring hver af de enkelte valgmuligheder i select-tag eller datalist-tag.
disabled, label, selected, value xxx xxx
outputUddata:
Viser resultat af beregning foretaget med input-tags eller script.
for, form, name xxx xxx
progressFremdrift:
Visning af fremdrift i igangværende forløb for f.eks. download styret fra javaScript.
0% 100%
max, value xxx xxx
selectDrop-down liste:
Omkring drop-down liste over prædefinerede mulige inddata i option-tags, hvorfra brugeren kan selektere valg. Knyttes til Input type="text"... felt.
autofocus, disabled, form, multiple, name, required, size xxx xxx
textareaTekstvindue:
Vindue i angivet højde og bredde til indtastning af tekst til afsendelse med form.
autofocus, cols, dirname, disabled, form, maxlength, name, placeholder, readonly, required, rows, wrap xxx xxx

Interaktive
      Tags med tilknyttet interaktivitet.
detailsDetaljer:
Omkring data der ikke nødvendigvis skal vises default. Ved at klikke på trekanten vises / lukkes for tekst indsat i taggen.
Details / Summarynu skal du bare se løjer ....
open xxx xxx
dialogDialog:
Omkring tekst og data (<dd>- og <dt>-tags).
open xxx x xx
summaryDetails overskrift
Tekst, der automatisk anvendes i overskriften i details (til højre for trekanten.
ingen xxx xxx

Scripts
      Tags omkring indlejret script incl. link dertil.
canvasLærred
Angivelse af areal (højde og bredde) indenfor siden samt link til javaScript-metode. Med scriptet kan opbygges alt fra meget enkle til meget komplekse 2D tegninger eller bitmap-billeder.
height, width xxx xxx
noscriptIngen script
Omkring sideindhold (alle tags, der kan anvendes i "body" kan anvendes), der kun bliver vist, når brugerens browser ikke understøtter javaScript, eller understøttelse er frakoblet.
ingen xx xxx
scriptScript
Omkring link til javaScript-kode i ekstern fil og omkring javaScript-kode indlejret i sidens head- eller body-del til brug i det aktuelle dokument.
async, charset, defer, src, type xxx xxx
templateSkjul HTML:
Omkring HTML-kode, der ikke skal vises til brugeren (renderes på serveren). Medbringes til klienten og kan vises med javaScript.
ingen xx xx x
Forklaringer til elementer / tags
TagTag-specifikke attributter Global 
Event
Dom
wg
W3
Quackit
Basis struktur       .
Diverse       .
Forms & Input       Opsætning af Forms og andre input-relaterede tags.
Form
Fieldset
Diverse
Frames       Iframe.
Header       Tags der som hovedregel placeres i <header>-taggen.
Interaktion       .
Indlejringer       Indsættelse af billeder, audio, video etc.
Links      
Lister       Opbygning af punktlister og beskrivelseslister.
Punktlister
Beskrivelseslister
Ruby       Tekst med info om udtale. Bruges ofte i sammenhæng med Japansk.
Struktur       Opbygning af sidestruktur.
Tabeller      
Opbygning af tabeller.
Anvendelsen af table, tr og td er obligatorisk. De øvrige anvendes efter ønske / behov.
Tekster       Opbygning af tekster.
Tekst indlejringer       Indlejringer omkring specielle tekster.
x
x